ההחלטה לחזור לישראל היא מורכבת ובבסיסה שיקולים רבים, ביניהם השלכות המס. כדי להיערך בהתאם, חשוב לדעת מראש מה הזכויות והחובות שנוצרות בעקבות החזרה כלפי רשות המיסים בישראל. משרד סער & סורי פתרונות מיסוי מלווה תושבים חוזרים החייבים בהגשת דוח אישי לתושב חוזר.

מי נחשב "תושב חוזר רגיל" לעניין מס הכנסה?

תושב חוזר רגיל הוא כל מי ששב לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל במשך 6 שנים, וזאת בתנאי שחזר לישראל אחרי 1.1.2009.

כל מי ששב לישראל לפני שנת 2009 נחשב תושב חוזר, גם אם שהה בחו"ל 3 שנים בלבד.

הקלות במס לתושב חוזר רגיל

תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס במשך 5 שנים מהמועד שבו חזר לישראל על הכנסותיו הפסיביות שהופקו בחו"ל, כגון ריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים שרכש בחו"ל לפני חזרתו לישראל.

לעומת זאת, חשוב לדעת כי הכנסה משכר עבודה שבוצעה בחו"ל או הכנסה מעסק בחו"ל חייבת במס בישראל (כפי שמציין חוזר מס הכנסה, הפוטר תושב חוזר ותיק בלבד מחובת דיווח, להבדיל מתושב חוזר רגיל).

בנוסף, תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס למשך 10 שנים על רווח הון ממכירת נכסים בחו"ל שנרכשו בתקופת שהותו בחו"ל. אם יימכרו הנכסים לאחר תום 10 שנים ייערך חישוב ליניארי, כלומר יינתן פטור חלקי.

תושב חוזר החייב בהגשת דוח אישי למס הכנסה בישראל מחויב לדווח על הכנסותיו שהופקו בחו"ל גם אם אלו הכנסות הפטורות ממס בישראל.

אם גמלה בליבך ההחלטה לחזור לארץ, נשמח לסייע בנחיתה קלה לפחות בנושא השלכות המס וארגון הבירוקרטיה.