החוק לצמצום השימוש במזומן

ממתי החוק נכנס לתוקף?

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בתאריך ה-01.01.2019 כאשר ב- 9 חודשים הראשונים לא יחולו קנסות ועיצומים כספיים למי שלא יעמוד בדרישות החוק.

הוראות החוק באשר לעוסק
עוסק – כל סוגי העוסקים הקיימים במשק: עוסק מורשה ,עוסק פטור , חברה בע"מ , מלכ"ר וכד'.

• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בעסקה מעל 11,000 ₪.
• לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה, או הלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪. חריג: ההגבלה לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

·                    עסקה של עד 11,000 ₪ אין מניעה לשלם או לקבל במזומן, אך שימו לב, כאשר העסקה חורגת מ- 11,000 ₪  יש לשלם או לקבל רק עד 11,000 ₪ או  10 אחוז ממחיר העסקה, לפי הנמוך מבניהם. לדוגמא – אם סגרתם עסקה בעלות של 20,000 ₪ – אתם לא יכולים לשלם 11,000 במזומן והיתרה בשיק או העברה בנקאית ולכן תוכלו לשלם רק 10 אחוז ממחיר העסקה מזומן.
• עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול

·                    דגשים לעניין מחיר העסקה :

·         מחיר העסקה לעניין זה: כולל את התשלום או התקבול כולל מע"מ וההוצאות הנלוות לאותה עסקה כגון, הובלה התקנה וכדומה.

·         בעסקה שיש בה כמה קונים מחיר העסקה יחשב כאחד.

·         בעסקה בתשלומים – מחיר העסקה הינו המחיר הכולל ולא כל תשלום ותשלום שנפרס.(ישנה החרגה לעניין שרות מתמשך שניתן על ידי רואי חשבון  ועורכי דין. לדוגמא – בהסכם עם עו"ד או רו"ח למתן שירות גלובלי על בסיס חודשי, ייחשב כל תשלום כעסקה נפרדת . לעומת זאת, בהסכם בגין עסקה ספציפית כגון, טיפול בתביעה מחיר העסקה יהיה הסכום הכולל.

חובת התיעוד !
כאשר מתעדים תשלומים, חובה לציין כיצד התקבל התשלום : אם במזומן אז לציין מהו סוג המטבע , ואם בשיק – מספרו ומספר החשבון של המשלם וכן הלאה… .

הפרת חובת התיעוד דינה כדין הפרת החוק , אז מה העונש הצפוי ?
הפרה עד 25,000 שח – עיצום 15% .

הפרה 25,000-50,000 -עיצום 20% .

הפרה מעל 50,000 -עיצום 30% .

חשוב לציין כי לעניין הפרה חוזרת – יחול בנוסף לקנס שצוין לעיל גם עיצום כספי.

הוראות החוק באשר לעו"ד ורו"ח: ההגבלות על רו"ח ועו"ד במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח:
• עד 11,000 ₪- מעוסק (במסגרת עסקו ), לכל שירות עסקי.
• עד  50,000 ₪- מאדם שאינו עוסק, לכל שירות עסקי.
"שירות עסקי"- כל אחת מהפעולות הבאות:
– קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי נדל"ן.
– קנייה או מכירה של עסק.
– ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי נדל"ן, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1-4 ו-6 לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.
– קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.
– הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

הוראות החוק באשר לאדם שאינו עוסק:

• לא יקבל (מעוסק וגם מאדם שאינו עוסק) תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ₪.
• לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר העסקה גבוה מ- 11,000 ש"ח.
• • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום הגבוה מ- 11,000 ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום הגבוה מ- 50,000 ₪.
• לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
• לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
• לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

הוראות החוק באשר לתייר:

• לא ייתן תשלום במזומן לעוסק עבור עסקה מעל 55,000 ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

הערות חשובות:

 

  • תשלום בשיק ללא שם מקבל השיק – תשלום לעוסק – אסור בכל סכום. חייבים לרשום שם מקבל השיק. תשלום לאדם פרטי – מותר עד 5,000 ₪. מעבר ל 5,000 ₪ חייבים לרשום שם מקבל השיק.
  • משכורות: האמור לעיל חל גם על תשלומי שכר לעובדים.
  • ההגבלות/ סייגים לא חלות על תשלומים בין קרובי משפחה (למעט משכורת ). ההגדרה של קרוב על פי החוק – בן זוג, הורה, הורה הורה, ילדים, אח , אחות וילדיהם, נכד, נכדה, ובני זוג של כל אחד מאלה).
  • עונש על הפרה: על אדם פרטי או עוסק המפר הוראות חוק זה יוטלו:
  • ענישה פלילית – מאסר עד 3 שנים.
  • קנס בגובה 15%-30% מהסכום ששולם במזומן בניגוד לחוק או למי שהפר את חובת התיעוד.
  • הפרה לעניין זה – גם מי שפיצל עסקה/ שכר/ תרומה/ הלוואה/ מתנה/ רישום פרטים כוזבים בתיעוד .
  • הוגבל השימוש במזומן בעסקאות נדל"ן – ניתן לשלם כמקדמה ע"ח בעת עריכת זכרון דברים עד סכום של 5,000 ₪ . במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן, החל מ- 2019 , בכל עסקת מקרקעין בכל סכום – הרוכש יידרש לדווח על מקורות המימון של העסקה.
  • יש לשמור תיעוד של הקבלות (ולא רק חשבוניות) הן על ההכנסות והן על ההוצאות. אי שמירת תיעוד תחויב בקנס – על כל תיעוד של הוצאה / הכנסה שלא נרשם כנדרש.

כל האמור בחוברת זו מהווה תמצית בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי! נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת.

בברכה

סער את סורי
פתרונות מיסוי בע"מ