הפסדים שוטפים מניירות ערך בחו"ל והפסדים מ- LLC – האם הולכים לאיבוד?

לאחרונה ניתן פס"ד אפרים גרינפלד ואחרים נ' פ"ש ירושלים 1 , פסד הדין עסק בין היתר בשתי סוגיות חשובות שיש לתת עליהן את הדעת :

1. סדר קיזוז הפסדים שוטפים מני"ע מחו"ל – למערערים נוצרו הפסדים שוטפים מניירות ערך בחו"ל וכן רווחים מריבית ודיבידנד מניירות ערך בחו"ל וכן רווחי הון מניירות ערך בארץ. לטענת המערערים הוראות סעיף 92(א)(3) לפקודת מס הכנסה אינן מחייבות קיזוז תחילה של הפסדי הון מחו"ל כנגד כל סוגי ההכנסות מחו"ל , אלא, אך ורק כנגד רווח הון מחו"ל וכי עומדת לזכותם הזכות לבחור אופן סדר הקיזוז על פי שיקוליהם. לכן קיזזו תחילה את הפסדי ההון מחו"ל כנגד רווחי הון אחרים בחו"ל ואת יתרת ההפסד ייבאו לארץ וקיזזו כנגד רווחי הון מני"ע בארץ. מס הכנסה התנגד לעמדה זאת וטען כי, יש לקזז תחילה הפסדים מניירות ערך בחו"ל כנגד רווחים מני"ע אחרים ולאחר מכן כנגד ריבית ודיבידנד בחו"ל ורק לאחר מכן ניתן להעביר את יתרת ההפסד לקיזוז מול רווחי הון בישראל – בית המשפט קיבל את עמדת מס הכנסה וקבע שהפסדי שוטפים מניירות ערך בחו"ל יקוזזו תחילת כנגד רווחי הון בחו"ל וגם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד בחו"ל ורק לאחר מכן כנגד רווחי הון בישראל.

2. לא ניתן לקזז הפסדים מ- LLC כנגד רווחים מ- LLC אחר – אפרים גרינפלד השקיע ב 15 תאגידים מסוג LLC בתחום הנדל"ן . גרינפלד דיווח על כלל ה-LLC כתאגידים שקופים בדוחות שלו בישראל וקיזז הפסדים מתאגידים מפסידים כנגד הכנסה חייבת שנוצרה לו בתאגידים רווחיים . לטענתו אין כל הצדקה לכך כי הפסד מהשקעה אחת לא יקוזז מרווחים שהופקו מהשקעה אחרת ב- LLC ,כל עוד כל החברות הנ"ל מדווחות כחברות שקופות בדוחותיו בישראל. כמובן שמס הכנסה התנגד לטענה הזאת וטען שניתן לקזז בכל תאגיד נפרד הפסדים שוטפים ומועברים אל מול רווחי התאגיד הספציפי , אך לא ניתן לקזז את תוצאות הפעולות של התאגידים מפסידים מול תאגידים רווחיים וזאת בין היתר על פי חוזר מס הכנסה 5/2004 . בית המשפט ציין כי התייחסות דיני המס בישראל אל ה- LLC היא כאל חבר בני אדם בעל אישיות משפטית נפרדת וזאת על אף שכולם עסקו בהשקעות בנדל"ן בחו"ל וכולן דווחו כחברות שקופות בישראל – בית המשפט קיבל את עמדת מס הכנסה גם לגבי סוגיה זאת.

חשוב לציין , כי במסגרת הדיונים בבית המשפט עלתה האפשרות שאם כל תאגידי ה- LLC של הנישום היו מאוגדים ומוחזקים ע"י חברת אם אחת שגם היא תאגיד מסוג LLC היה ניתן להגיע לתוצאת מס שהייתה מאפשרת לקזז בין התאגידים השונים כי כל התוצאות היו עולות לחברה האם ומדווחות על ידה . בית המשפט אמר כי, הוא אינו דן במה היה יכול הנישום לעשות אלא מה עשה בפועל, אך ברור כי מבנה כזה בו הנישום בישראל למעשה מקבל הכנסה רק מתאגיד LLC אחד , עליו הוא היה מדווח כתאגיד שקוף בישראל , היה פותר את בעיית הקיזוז האמורה.

בעקבות פסק הדין הזה כדאי מאוד לערוך בדיקה מחודשת של מבנה ההשקעות שלכם בחו"ל המאוגדים תחת תאגידים מסוג LLC ואף לשקול שינוי מבנה בעת הצורך.

לשאלות נוספות ניתן לפנות ליוע"מ ג'נט סורי ולרו"ח תמיר סער.

סער את סורי
פתרונות מיסוי בע"מ