תחולת חוק האנג'לים מסתיימת ביום 31.12.2019 – נכון להיום לא הוארכה תקופת הוראת השעה

בשנת 2011 במסגרת חוק המדיניות הכלכלית 2011 ו-2012 חוקק כהוראת שעה "חוק האנג'לים" – הטבות במס להפחתת השקעות בתחום התעשיה עתירת הידע לשנים 2011-2015.

בשנת 2016 פורסמה הארכה להוראת השעה עד ליום 31.12.2019 וכן פורסמו מספר שינויים בחוק.

נכון להיום טרם פורסמה הארכה להוראת השעה ,כך שמי שמעוניין להשקיע ולהינות מתחולת החוק , חייב לבצע זאת לפני תום שנת 2019.

להזכירכם , על פי חוק האנג'לים ניתן לקבל , בין היתר, הטבת מס בצורה של הפחתת מלוא ההשקעה שמבצעים יחידים (או שותפות בין יחידים שהוקמה במיוחד לצורך השקעה כנ"ל) , באחד משני מסלולים "חברת מטרה" או "חברה מתחילה" , כך שאי הארכת החוק הופכת את כדאיות ההשקעה עד לסוף השנה למהותית ביותר.

עיקרי החוק

בהתאם להוראות החוק משקיע שעמד בתנאים רשאי לנכות את מלוא ההשקעה שביצע בחברת עתירת מו"פ העונה להגדרה של "חברת מטרה" או "חברה מתחילה" כנגד כל מקור הכנסה שהיה לו במהלך שלוש השנים המתחילות בשנת ההשקעה , אין מגבלה שנתית לסכום אותו ניתן לנכות בכל שנה ושנה ,כמובן עד למגבלה הכוללת של סכום ההשקעה המירבי ,ניתן לנכות את כל ההשקעה בשנה אחת כל עוד עומדים בתנאי החוק.

עיקרי התנאים החלים על המשקיע:

1.ההשקעה מבוצעת כנגד הקצאת מניות בחברת עתירת המו"פ.
2. ההשקעה בוצעה בפועל בשנים 2011-2019.
3. סכום השקעה מירבי – 5 מיליוני ₪.
4. תקופת ההטבה היא לשלוש שנות מס, החל משנת המס שבה סכום ההשקעה שולם לחברת המטרה או לחברה התחילה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות ליוע"מ ג'נט סורי ולרו"ח תמיר סער.

בברכה,
סער את סורי פתרונות מיסוי